Sheriff Thomas Gilford Harris
Term: 1910-1914, 1921-1922